Nikita 6

Testledare – STÄNGD (Stängd)

Bakgrund
Testledaren kommer att ansvara för att leda testgenomförandet för två projekt.
BBA är ett egenutvecklat försystem som produktionen skall använda för bland annat fakturering, prognosering, uppföljning och rapportering. Projektet stödjer bland annat projektansvariga i verksamheten med i stort sett allt som krävs för att hantera respektive projekts ekonomi.

Det ena projektet är införandet av Unit4BusinessWorld (tidigare Agresso) inom två affärsområden i Sverige, Norge och Finland. Det nya ekonomisystemet omfattar stöd för redovisning, kund och fakturering, leverantörsreskontra, anläggningsreskontra och ekonomisk rapportering i form av legal rapportering m.m.

Arbetet kommer att bedrivas i vår kunds lokaler i Solna

Organisation
Testledaren kommer att ingå i projektorganisationerna samt rapportera till projektledarna för dessa projekt. Testerna och uppföljningen kommer att utföras med hjälp att programvaran ReqTest.


Arbetsbeskrivning

 • Läs de specifikationer som ligger till grund för testarbetet (kravspecifikation, användningsfall, designspecifikation.
 • Granska dokument, t ex kravspecifikationen.
 • Formulera en teststrategi ihop med projektledarna samt övriga intressenter där också rätt ambitionsnivå formuleras för testerna
 • Bestäm en rutin för hur felrapporter ska hanteras.
 • Genomför workshop för att identifiera risker i testarbetet.
 • Skriv testplan.
 • Konkretisera vilka kriterier som ska vara uppfyllda för att testerna ska avslutas.
 • Stödja organisationen med att skapa testfall.
 • Gör ett testschema eller en testmatris som definierar i vilken ordning testerna ska genomföras.
 • Ta fram checklistor.
 • Planera hur testdata ska användas. Om nödvändigt, beställ testdata.
 • Ihop med projektledare, formulera testgrupper
 • Informera testgrupperna om upplägget. Exempel på saker att ta upp: testplanens innehåll, hur felrapportering ska gå till, vilka tider som gäller, vilka personer som ska vara närvarande under de olika testerna.
 • Fastställ när och hur nya leveranser av systemet som testas ska ske.
 • Få testplanen och strategi godkänd av styrgrupp, projektledare eller motsvarande.

Genomförande

 • Fördela testområden till testarna.
 • Gå igenom testområdena med testarna så att de är införstådda med arbetsuppgifterna.
 • Samla in veckorapporter från testarna
 • Skriv veckorapport till den som beställt testarbetet.
 • Planera in avstämningsmöten med den som beställt testarbetet för att stämma av resultatet löpande.
 • Följ upp testarnas felrapporter.

Uppföljning

 • Sammanställ statistik. Vanlig statistik i testrapporten är felens fördelning per prioritet och allvarlighetsgrad. Om du har möjlighet att få fram siffror på hur många fel som hittats per dag och i vilken takt felen sedan stängts, är det också intressant. Ofta finns det en restlista med fel som inte hunnit rättas under testperioden också.
 • Skriv en testrapport som innehåller en rekommendation till beställaren. Rekommendationen är ofta ”driftsätt” eller ”gå vidare till nästa testfas” eller ”fortsätt testa ytterligare x veckor/dagar”.
 • Anordna en workshop för att sammanfatta resultatet av testerna.

Efterfrågad erfarenhet

 • Erfarenhet från testledning i liknande projekt d v s införanden av ekonomisystem och projektbaserade prognos och uppföljningssystem. Värdefullt är att erfarenheten t ex omfattar redovisningsprocesser, kundfakturering, leverantörsreskontra, prognoshantering samt rapportering.
 • Tidigare erfarenhet av ReqTest
 • Erfarenhet från projekt med omfattande utveckling bedöms också som mycket värdefullt för denna roll.
 • Erfarenhet vid testning av egenutvecklade system
 • Erfarenhet från ekonomiska processer och företagsekonomi i allmänhet.

Start: April 2018
Slut: April 2019

Varierande omfattning enligt nedan:
April – juni 50%
Juli semester
Augusti – oktober 80%
November – mars 100%

Kontakt

Är detta uppdrag för dig?

Skicka ansökan