Nikita 6

Projektledare för förstudie och upphandling – STÄNGD (Stängd)

Vår kund som är en kommun behöver genomföra en upphandling av skolplattformen och skoladministrativt system för kommunens skolor från förskola till gymnasium. Vi söker därför nu en konsult som kan fullgöra arbetet med behovsanalysen samt bistå med att genomföra upphandlingen.

I dagsläget använder förskola och grundskola en skolplattform med utgående avtal jan 2022. Gymnasieskolan har en annan produkt som inte har ett givet datum för när avtalet går ut. Detta behöver dock upphandlas.

Vidare har kommunen ett skoladministrativt system (IST Extens) som inte heller har givet datum för när avtalet går ut. Detta behöver också upphandlas.

I uppdraget ingår att göra en bedömning av hur dess delar ska upphandlas, som separata upphandlingar eller helhetslösning, för att tillmötesgå det behov som finns i verksamheterna.

Uppdraget går ut på att bistå kommunen med att upphandla och implementera en eller flera lösningar för skolplattform samt skoladministrativt system. Vi behöver konsultativt stöd för behovsanalys, kravställning och upphandling. Uppdraget kan delas in i två (2) olika faser:

● Behovsanalys

● Upphandling

Följande aktiviteter ingår i behovsanalysfasen:

 • Projektledning av behovsanalysfasen i sin helhet samt nulägesanalys.
 • Kartläggning av befintliga lösningar gällande skolplattform och skoladministrativt system på svensk marknad.
 • Behovsanalys och processkartläggning utifrån ett verksamhetsperspektiv.
 • Matchning av behov och funktionalitet.

Följande aktiviteter ingår i upphandlingsfasen:

 • Överväga olika alternativ av upphandling
 • Överväga/förbereda underlag för möjlighet att avropa skolplattform från SKLKommentus Inköpscentrals ramavtal.
 • Projektledning av upphandlingsfasen. Kommunen önskar hjälp med att ta fram allupphandlingsdokumentation som ska annonseras av kommunen. Här ingår också projektledning av framtagande av kravspecifikation. Kommunens ansvarige upphandlare kommer finnas med under hela upphandlingsfasen. Eventuellt kommer kommunen ha behov av konsultstöd under hela upphandlingsprocessen fram till avtal är tecknat.
 • Uppdraget innebär ett nära samarbete mellan konsulten, kommunens upphandlare och ansvariga beställare på kommunen
 • Observera att uppdraget gällande upphandlingsfasen är en option och att kommunen eventuellt kan komma att avropa denna del.


Krav

 • Ska kunna tala och skriva svenska språket flytande.
 • ska ha mycket god social förmåga och ha lätt för att samarbeta med olika yrkesgrupper.
 • Använda distansöverbryggande teknik om kommunen så begär i syfte att minska antalet resor.
 • När det är relevant för uppdraget och när kommunen så begär, följa kommunens olika policies och strategier, t.ex. kommunens miljöstrategi, rese- och fordonspolicy, projektstyrningspolicy, informationssäkerhetspolicy, arbetsmiljöpolicy m.m. samt kommunens olika uppställda mål.
 • Erfarenhet av upphandling

Som särskilt bevis för att erbjuden konsult har kunskap och erfarenhet rörande arbete med olika skolplattformar och skoladministrativa system, ska leverantören redovisa minst två (2) referensuppdrag som den erbjudna konsulten har utfört.

 • Varje referensuppdrags omfattning ska vara minst 60 timmar.
 • Referensuppdragen ska vara utförda under de senaste fem 5 åren och avse arbete med processkartläggning, behovsanalys och upphandling av skolplattformar och skoladministrativa system
 • Uppgift om uppdragsgivare, en kort beskrivning av referensuppdraget (inklusive omfattning och tidpunkt) samt kontaktperson med telefonnummer och e-postadress ska framgå av avropssvaret.
 • Referenten ska vara vidtalad och ska kunna verifiera att referensuppdraget har utförts enligt beskrivningen och med gott resultat.
 • Angivna referensuppdrag ingår i utvärderingen

Konsulten ska ha

 • En för området adekvat högskoleutbildning eller liknande utbildning.
 • Erfarenhet av projektledning, behovsanalys och processkartläggning.
 • Ha kännedom om olika skolplattformar och skoladministrativa system.
 • Ha kännedom om de standardiseringslösningar och krav som kan påverka helhetslösningen idag och imorgon.
 • Erfarenhet av att genomföra uppdrag som det aktuella inom kommunal sektor, dvs. t.ex. erfarenhet av rapportskrivning och kommunala styrdokument samt förståelse för kommunala processer och organisationer.

Konsulten bör ha: 

 • God förståelse för hur utbildningssektorn är organiserad och fungerar.
 • Förståelse och förtrogenhet med framtidsscenarier inom utbildningsväsendet.

Start: 15/10
Längd: 30/6-2020 med option på förlängning 12 månader
Omfattning: ca 50%

Kontakt

Är detta uppdrag för dig?

Skicka ansökan