Geoteknisk expert (Stängd)

Vår kund på Samhällsbyggnadskontoret på Strängnäs kommun söker en mycket erfaren konsult som kan bidra med geoteknisk expertis på timbasis.

I uppdraget ska t.ex. ingå att granska underlag för avrop til ramavtalsleverantörer såväl som att granska och kvalitetssäkra utredningar levererade av ramavtalsleverantörer. Utöver det ska den geotekniska experten kunna ge övrigt stöd i form av avstämningar, bollplank och liknande gällande relevanta frågor i samband med beställarens arbete med geotekniska utredningar.


Uppdragsstart: 2023-01-01
Uppdragslängd: från och med 2023-01-01 till och med 2023-12-31, med möjlighet för förlängning enligt nedan.
Omfattning:  Det är svårt att uppskatta det antal timmar som kan bli relevant då antal projekt kan variera under året, men uppdraget uppskattas ta ungefär 10 timmar i anspråk per månad.


Beskrivning av uppdraget och dess omfattning

Uppdraget avser att ge stöd till handläggarna på planenheten vad gäller geotekniska utredningar. I uppdraget kan t.ex. ingå:

  • Att granska utkast till kravspecifikationer inför avrop av geotekniska utredningar för detaljplaner i enlighet med beställarens ramavtal.
  • Att granska levererade utredningar samt ställa krav på revideringar och åtgärder av/i utredningen.
  • Övrigt stöd med geoteknisk expertis i form av t.ex. avstämning, bollplank m.m. gällande relevanta frågor i samband med beställarens arbete med geotekniska utredningar.

 Konsulten ska ha tillräcklig erfarenhet på området för att kunna rådge avseende vilka moment som ska ingå i en geoteknisk utredning.


Krav

  • kunna tala och skriva svenska språket flytande
  • en för området adekvat högskoleutbildning eller liknande utbildning.
  • Minst 15 års erfarenhet avseende uppdrag liknande det här aktuella
  • erfarenhet av projektledning.
  • Minst 10 års erfarenhet avseende att utföra geotekniska utredningar i samband med framtagande av en detaljplan för ett område.
  • P.g.a. uppdragets karaktär (vari ingår att bistå med att utforma avropsförfrågningar och granska/utvärdera levererade utredningar), får erbjuden konsult inte ha intressekonflikt vad gäller någon av beställarens befintliga ramavtalsleverantörer på det geotekniska området: Bjerking AB, Geoveta AB, Nora Consulting Engineers AB, PE Teknik & Arkitektur AB, Ramboll Sweden AB, Tyréns AB, WSP Sverige AB, ÅF-Infrastructure AB.
Kontakt

Är detta uppdrag för dig?

Skicka ansökan