Nikita 6

Konsult för geoteknisk expertis

Vi söker till vår kund som är en kommun efter en mycket erfaren konsult som kan bidra med geoteknisk expertis på timbasis. I uppdraget ska t.ex. ingå att granska underlag för avrop til ramavtalsleverantörer såväl som att granska och kvalitetssäkra utredningar levererade av ramavtalsleverantörer. Utöver det ska den geotekniska expertisen ge övrigt stöd i form av avstämningar, bollplank och liknande gällande relevanta frågor i samband med beställarens upphandling av geotekniska utredningar.


 

Uppdraget avser att ge stöd till handläggarna på planenheten vad gäller geotekniska utredningar. I uppdraget kan t.ex. ingå:

  • Att granska utkast till kravspecifikationer inför avrop av geotekniska utredningar för detaljplaner i enlighet med beställarens ramavtal.
  • Att granska levererade utredningar samt ställa krav på revideringar och åtgärder av/i utredningen.
  • Övrigt stöd med geoteknisk expertis i form av t.ex. avstämning, bollplank m.m. gällande relevanta frågor i samband med beställarens upphandlingar av geotekniska utredningar.

Konsulten ska ha tillräcklig erfarenhet på området för att kunna rådge avseende vilka moment som ska ingå i en geoteknisk utredning.


Erbjuden konsult ska även ha:

  • en för området adekvat högskoleutbildning eller liknande utbildning.
  • Minst 15 års erfarenhet avseende uppdrag liknande det här aktuella
  • erfarenhet av projektledning.
  • Minst 10 års erfarenhet avseende att utföra geotekniska utredningar i samband med framtagande av en detaljplan för ett område.
  • g.a. uppdragets karaktär (vari ingår att bistå med att utforma avropsförfrågningar och granska/utvärdera levererade utredningar), får erbjuden konsult inte ha intressekonflikt vad gäller någon av beställarens befintliga ramavtalsleverantörer på det geotekniska området: Bjerking AB, Geoveta AB, Nora Consulting Engineers AB, PE Teknik & Arkitektur AB, Ramboll Sweden AB, Tyréns AB, WSP Sverige AB, ÅF-Infrastructure AB.

 

 


Uppdragsstart: snarast möjligt.
Längd: 2021-12-31 med möjlighet för förlängning enligt nedan
Ort: Vissa delar av uppdraget måste utföras på plats i Strängnäs, men överenskommelse kan också träffas med beställaren om att arbete kan utföras på annan plats.
Omfattning: Uppdraget uppskattas ta ungefär 10 timmar i anspråk per månad.

Kontakt

Är detta uppdrag för dig?

Skicka ansökan