Nikita 6

Konsultteam för innovationsarbete!

Vi söker efter ett konsultteam för ett innovationsarbete!

Den offentliga sektorn står inför framtida samhällsutmaningar som kommer att innebära stora förändringar med risk för ökande kostnader och svårigheter med kompetensförsörjningen. Kommunen vi hjälper behöver därför hitta metoder för att använda resurserna på ett ännu bättre sätt och därigenom skapa förutsättningar för att generera mesta möjliga värde för de som bor där. Det är nödvändigt att tidigt skaffa sig kunskap om vad medborgarna behöver genom att bättre förstå deras syn på samhällstjänster. Detta kräver nya sätt att tänka och att bygga en möjlighetsinriktad kultur som kan arbeta smartare på ett hållbart och rättssäkert sätt i riktning mot Vision 2050.


 

 • Leverantören ska tillsammans med beställaren genomföra ett uppstartsmöte där samtliga berörda konsulter ska delta för att tillsammans med oss förankra syfte, mål, metoder och tillvägagångssätt för genomförande av uppdraget.
 • Leverantörens uppdrag och genomförandeplan ska planeras och förankras med uppdragsgivaren innan uppdraget påbörjas. Det är av stor vikt att leverantören inte tar egna initiativ till uppdrag från verksamheten utan att förankra förfrågningar med beställaren.
 • Leverantören ska sträva efter ett samspel och ett gemensamt arbetssätt överenskommet med beställaren.
 • Leverantören ska vara lyhörd och anpassa arbetet efter kommunens mognad och behov.
 • Leverantören ska kunna påbörja efterfrågat uppdrag senast två (2) veckor från uppdragsförfrågan.

Detta ska ingå i offererade priser. 

 • Möten mellan beställare och leverantör ska ha fokus på digitalt först och personligt när det behövs.
 • Kommunikation och utbildningsmaterial ska vara anpassat till mottagaren.
 • Leverantören ska dokumentera arbetet och bistå uppdragsgivaren med underlag enligt överenskommelse.
 • Leverantören ska tillhandahålla ett team med lämpligt antal konsulter för att genomföra uppdraget. Detta konsultteam ska bestå av minst två (2) kompetenser. Kompetenserna ska vara tillgängliga för avrop under hela avtalsperioden.
 • Leverantören ska inte byta ut offererade konsulter utan godkännande från beställaren.
 • Leverantören ska ha en strukturerad modell för uppdragets genomförande.
  (Modellen ska beskrivas i anbudet.)

Offererade konsulter ska:

 • Ha erfarenhet av projektledning
 • Förstå och ha erfarenhet av att hantera komplexa organisationer och kulturer
 • Ha god kännedom om offentlig verksamhet
 • Ha ett brett kontaktnät bland företagsstödjande organisationer och företag (beskriv kontaktnät)
 • Ha minst fem (5) års dokumenterad kunskap och praktisk erfarenhet från kvalificerad innovationsledning.
 • Ha erfarenhet och vara van att hålla anföranden inför små och stora grupper.
 • Leverantören ska skicka in CV på samtliga offererade konsulter.

Start: Hösten 2020 – senast 30/11
Längd: 24 månader med option på förlängning 12 månader
Sista dag att inkomma med offert till Nikita: 20/8