Mark och exploateringsingenjör

Bakgrund

Vår kund söker en mark- och exploateringsingenjör. Konsulten ifråga ska tillfälligt hjälpa till med sedvanligt arbete hos kunden, såsom upprättande av olika typer av plangenomförande och fastighetsrättsliga avtal, exploateringskalkyler, bevakning och fullföljning av tidigare avtal, rådgivning, projektledning m.m.


Beskrivning av uppdraget och dess omfattning

Uppdraget avser att tillhandahålla en mark- och exploateringsingenjör som under en sammanhängande tidsperiod

Mark- och exploateringsingenjören i fråga ska kunna ansvara för att skriva avtal och förhandla om upplåtelse samt köp och försäljning av mark, arrendeavtal, markanvisningsavtal, exploateringsavtal m.m. samt leda och samordna markförvaltning samt genomförandefrågor i planarbete och utbyggnadsskede. I uppdraget kan också ingå att vara projektledare för ett antal samhällsbyggnadsprojekt hos kunden, innebärande ansvar från behovsanalys till färdigställande och slutrapportering.

Uppdraget ska utföras självständigt och kan omfatta hela eller delar av det arbete som normalt utförs av beställarens fast anställda markförvaltare respektive mark- och exploateringsingenjörer.


Konsult ska även uppfylla följande krav:

  • ha examen som högskoleutbildad lantmätare, lantmäteriingenjör eller civilingenjör med annan relevant inriktning, alternativt annan utbildning som bedöms vara likvärdig;
  • ha minst två (2) års erfarenhet som mark- och exploateringsingenjör eller motsvarande (konsulten ska under den tiden till största delen ha arbetat med mark- och exploateringsverksamhet);
  • ha erfarenhet av markförvaltning, plan- och exploateringsprocessen samt kunskap om lagar som berör verksamheten som t.ex. jordabalken, plan- och bygglagen, fastighetsbildningslagen, anläggningslagen och lagen om offentlig upphandling;
  • vara strukturerad, lösningsorienterad och nytänkande.

Som särskilt bevis för att erbjuden konsult har kunskap och erfarenhet rörande relevanta mark- och exploateringsingenjörstjänster skaleverantören redovisa minst två (2) referensuppdrag som den erbjudna konsulten har utfört.

Varje referensuppdrag ska ha pågått i minst tre (3) månader. Ett uppdrag ska minst avse förhandling och upprättande av avtal gällande köp och försäljning av mark och ett uppdrag ska minst omfatta ansvar för exploateringsfrågor i detaljplanearbete.

Båda referensuppdragen kan ha utförts inom ramen för en och samma anställning. Samma person kan vara referensperson för båda uppdragen.


Start: 2023-05-01
Period: 2023-10-31, med möjlighet för förlängning med upp till 1 år eller minst 6 månader.
Erbjuden konsult ska kunna börja och avsluta uppdraget enligt ovan
Location: Strängnäs
Omfattning: 50-70%

Kontakt

Är detta uppdrag för dig?

Skicka ansökan