Nikita 6

Masterdata konsult – STÄNGD (Stängd)

Kommunen saknar idag ett koncerngemensamt arbetssätt för masterdata. Under hösten 2020 gjordes en förstudie kring masterdata i kommunen som bl.a. resulterade i ett programdirektiv för det fortsatta masterdataarbetet. I förstudien identifierades de områden av data där det finns störst utvecklingsbehov samt ett behov av gemensamma processer och rutiner för arbetet med masterdata. Vi har påbörjat det arbetet men behöver nu komplettera projektet med spetskompetens inom masterdata.


Syfte

Syftet med uppdraget är att inom utvalda områden av data göra en djupare inventering, ta fram ett börläge och en gap-analys mellan dessa samt genomföra de förändringar som krävs för att nå börläget. I uppdraget ingår också att ta fram förslag på kommungemensamma processer och styrdokument inom masterdata.


Den effekt som vill uppnås är

  • En genomtänkt och samordnad hantering av (initialt) person- och organisationsuppgifter
  • Ett gemensamt arbetssätt för arbete med masterdata

Kravprofil:

  • God erfarenhet av att självständigt genomföra masterdatauppdrag i komplexa organisationer.
  • Behärska masterdata som helhet, inklusive behovsidentifikation, kartläggning och beskrivning av nuläge, val av metod för masterdatahantering och implementering.
  • God kunskap om metoder för master data management, exempelvis förmågan att välja rätt metod, kunskap och erfarenhet om implementation av de olika metoderna samt kunskap och erfarenhet om att upprätta processer och organisation för förvaltning av masterdata med vald metod
  • Erfarenhet av kommunala verksamheter
  • God förmåga att kommunicera med alla delar i en verksamhet
  • God kunskap om relationsdatabaser.
  • God kunskap om hantering av känslig persondata.

Referens:

Krav på referenstagning


Omfattning: cirka 50%
Start: Snarast
Längd: Hela 2022
Ort: Halmstad/remote

Kontakt

Är detta uppdrag för dig?

Skicka ansökan