Nikita 6

Tjänsteägare IT säkerhet

Tjänsteägare IT säkerhet är huvud- och leveransansvarig för en IT säkerhetstjänsten under hela dess livscykel. Du ansvarar främst över Skydd och Detektion vilket innebär att förmågor och tjänster inom området möter hot- och kravbild och upplevs möta förväntning på funktionalitet. Du utvärderar och utvecklar kontinuerligt tjänster och funktioner inom ansvarsområdet och kommunicerar kring produkterna. Du kommer att arbeta nära IT-säkerhetschefen som du rapporterar till samt tjänsteägaren för Identitets- och behörighetshantering (IAM).


Ansvarsområden:

Arbetsledning

 • Leda och fördela arbetsuppgifter inom tjänsten i enlighet med beslutad tjänsteplan
 • Ansvara för att interna styrdokument, processer och riktlinjer efterlevs inom tjänsten
 • Ansvara för att organisera tjänstens operativa arbete för utveckling och förvaltning av tjänsten (möten, planering och uppföljning med resurserna i tjänsten)

Uppdrag

 • Representera tjänsten inom hela organisationen, fungera som första punkt för kontakt avseende frågor och problem
 • Kommunicera, marknadsföra och göra tjänsten känd inom organisationen
  Ha god förståelse för tjänstens intressenter och hur man kan förbättra tjänstens funktionalitet
 • Föreslå prioriteringar och investeringar för att maximera värdet av tjänsten
 • Ansvara för att genomföra beslutad tjänsteplan, vilket omfattar förvaltning (vidmakthålla, optimering, utveckling) av komponenterna inom tjänsten
 • Ansvara för att rätt support för komponenterna finns
 • Ansvara för att ha kunskap och vara insatt i vilka SLA:er och servicenivåer som påverkar tjänsten

Ekonomi

 • Ekonomiskt ansvarig för tjänsten (Budget, Prognos, Utfall, attestering av fakturor, även för licenser) dvs ansvarar för, och kan redovisa för tjänstens kostnader

Tjänsteplan, Tjänstespecifikation, Tjänstebeskrivning

 • Ansvara för att årligen ta fram Tjänsteplan för tjänsten samt säkerställa att den löpande uppdateras under året och följs upp
 • Ansvara för att ta fram Tjänstespecifikation för tjänsten samt säkerställa att den löpande uppdateras under året och följs upp
 • Ansvara för framtagande och innehållet i Tjänstebeskrivningen
 • Ansvara för att all tjänstespecifik dokumentation (rutinbeskrivningar, utbildningsmaterial, intressentkartor mm) löpande är uppdaterade och användbara
 • Delta i den årliga riskanalysen samt riskanalyser i samband med större förändringar

Uppföljning

 • Löpande leverera rapporter till AC om tjänsten
 • Aktivt bedriva leverantörsuppföljning för tjänstens prioriterade externa leverantörer

Start: ASAP
Längd: hela 2022
Omfattning: 100 %

Kontakt

Är detta uppdrag för dig?

Skicka ansökan