Nikita 6

Verksamhetsutvecklare

Bakgrund

Hälso- och sjukvårdsdirektören har gett Markus Lingman i uppdrag att genomföra projektet ’ Systematisk inhämtning av PROM/PREM’

Syfte

 • Att öka förmåga att förstå vilken nytta vårdens (samlade) insatser skapar för patienten ur patientens perspektiv.
 • Att, med hjälp av denna information, kunna utvärdera förändringar och följa utveckling av skapad nytta över tid.
 • Att kunna ställa den patientupplevda nyttan i relation till vårdens samlade insatser och resursnyttjande för att uppnå den rapporterade nyttan.
 • Att kunna beskriva patientnyttan på ett faktabaserat och validerat sätt

Effektmål

 • Att ha fastställt vilka PROM/PREM som kan och ska följas.
 • Att ha fastställt och testat metod för att kunna inhämta PROMs och PREMs digitalt.
 • Att ha tagit fram förslag på hur inhämtad data presenteras för vårdens olika delar (från enskild yrkesutöver – beslutsfattare på olika nivåer).
 • Ha skapat förutsättningar i datalagret för att kunna uppnå angivna syften.
 • Att ha säkertsällt att lösningen är kompatibel med, eller integrerbar i Visus.
 • Att ha säkerställt att lösningen är tillämpbar för såväl realtidskvalitetsuppföljning som för forskningsändamål

Kravspecifikation

Avropet omfattar följande konsultbehov
Verksamhetsutvecklare

Efterfrågad kompetensnivå enligt nedan
Nivå 5

Efterfrågad kompetens ”Skall-krav”:

 • Kliniskt utbildad, medicine doktor
 • Hög kompetens inom hälsoinformatik
 • Hög strategisk generalistkompetens om e-hälsolösningar, deras tillämpning och betydelse för utvecklingen av det svenska hälso-och sjukvårdssystemet
 • Hög strategisk generalistkompetens inom tillämpning av patientrapporterat utfallsdata på nationell (Sverige) nivå
 • Hög strategisk kompetens om kvalitetsregistren i Sverige och hur de har implementerat processer och system för patientrapporterat utfallsdata
 • Detaljerad insyn i det nationella arbetet och nationella utredningar om kvalitetsregister och patientrapporterat utfallsdata
 • Hög strategisk kompetens om Promis och EQ-5D.

Efterfrågad kompetens ”Bör-krav”
Välformulerad i det svenska språket

Tidsplan
Leverantör ska kunna påbörja arbetet senast: 20211015

Uppdraget ska vara dellevererat ☐ / slutfört ☒ senast: 20221231

Kontakt

Är detta uppdrag för dig?

Skicka ansökan