Chef för mark- och exploateringsenhet – STÄNGD (Stängd)

Beskrivning av uppdraget och dess omfattning

Vår kund på Samhällsbyggnadskontoret i Strängnäs kommun söker en erfaren konsult som tillfälligt kan åta sig rollen som chef för Mark- och exploateringsenheten (”Mex”).

Uppdraget avser att tillhandahålla en erfaren konsult som tillfälligt kan vara chef för kommunens mark- och exploateringsenhet.

Mark- och exploateringsenheten förvaltar och utvecklar kommunens markinnehav. Enheten ansvarar bland annat för att köpa och sälja mark. En annan av enhetens uppgifter är att upprätta avtal med exploatörer i olika exploateringsprojekt. Enheten arbetar på uppdrag av kommunstyrelsen och har kompetens inom bland annat fastighetsjuridik, projektledning och fastighetsförvaltning.


 

 I uppdraget som Mex-chef ska bl.a. följande ingå:

 • Ansvar för daglig drift av verksamheten
 • Personalansvar*
 • Budgetansvar*
 • Fördelade arbetsmiljöuppgifter*
 • Övrigt förekommande chefsuppgifter som t.ex. attestering m.m.*
 • I mån av tid/utrymme, arbete med utveckling och anpassning av verksamheten på mer strategisk nivå

Uppdraget som Mex-chef förväntas att vara på heltid, men överenskommelse ska också kunna träffas om något mindre tjänstgöringsgrad om möjlighet till heltid inte föreligger.

Fråga är om ett vikariat på grund av tjänstledighet. Önskat startdatum är i början av januari 2023.


 

 Krav

 • kunna tala och skriva svenska språket flytande
 • ha examen som högskoleutbildad lantmätare, lantmäteriingenjör eller civilingenjör med annan relevant inriktning, alternativt annan utbildning som bedöms vara likvärdig;
 • ha minst tio (10) års erfarenhet inom området som markförvaltare, exploateringsingenjör eller motsvarande;
 • ha minst två (2) års erfarenhet som chef eller samordnare/ledare;
 • ha gedigen erfarenhet av markförvaltning, exploatering samt kunskap om lagar som berör verksamheten som t.ex. jordabalken, plan- och bygglagen, fastighetsbildningslagen, anläggningslagen och lagen om offentlig upphandling;
 • ha gedigen erfarenhet av projektledning;
 • vara strukturerad, lösningsorienterad och nytänkande;
 • ha goda chefsegenskaper.

 

Uppdragsstart: jan 2023
Avtalstiden: är i ett första skede till och med 2023-06-30 med möjlighet för förlängning enligt nedan.
Tjänstgöringsgraden: förväntas vara ca 100 % (heltid).
Placering: Störstadelen av uppdraget måste utföras på plats i Strängnäs, men överenskommelse kan också träffas med beställaren om att vissa delar av arbetet kan utföras på annan plats.

Kontakt

Är detta uppdrag för dig?

Skicka ansökan