Nikita 6

Helhetsleverantör för UX/UI-åtagande

Vi hjälper vår kund med upphandling av en helhetsleverantör av ett UX/UI team på minst tre konsulter.


Tjänsten

Kunden behöver en långsiktig samarbetspartner med spetskompetens inom UX/UI och tillgänglighet för att stödja dem i att utveckla framtidens användargränssnitt som hjälper användaren i olika arbetsmoment och situationer att arbeta snabbt, effektivt och med hög kvalitet.

Leverantören ska stödja kunden i arbetet från användarstudier, insamling och sammanställningar av behov, framtagande och validering av koncept, till kravställning för design och utveckling. Själva utvecklingen av användargränssnittet ingår inte i denna förfrågan.

Kundens nuvarande uppfattning är att bland annat följande aktiviteter krävs för att utforma systemets beteende, flöden och gränssnitt för att möjliggöra effektivt och kvalitetssäkert arbete, samt god användbarhet:

Konceptfas:

 • Användarstudier och intervjuer för insamling av användarbehov, analys och sammanställning av behov för olika roller i en användarresa
 • Skapa wireframes eller konceptskisser för användarfeedback
 • Sammanställning av leverans och presentation av arbetet
 • Workshops i samverkan med verksamhet
 • Samarbete med utvecklingsteam kring tekniska lösningar
 • Användartester för att validera koncept innan utveckling
 • Kravställning för design och utveckling
 • Designa tillgängligt till WCAG 2.1 AA nivå
 • Framställningar (wireframes) och prototyper för tidig testning / proof-of-concept
 • Ta fram en plan för UX-arbetet framåt
 • Ta fram design guidelines
 • Ta fram styleguide

Kund åtar sig att:
a) definiera Uppdraget samt dess omfattning
b) ansvara för ledningen av Uppdraget
c) fatta beslut om arbetsmetod samt standard
d) ansvara för Uppdragets uppföljning samt;
e) tillhandahålla arbetsplats och den IT-utrustning som behövs för uppdragets genomförande.


SÄRSKILDA KRAV PÅ LEVERANTÖREN OCH LEVERANTÖRENS GARANTIER

 • Uppdraget utföras av överenskommen namngivna konsulter.
 • Leverantören ska utföra Uppdraget effektivt, med omsorg och på ett i övrigt fackmannamässigt sätt.
 • Leverantören ska utföra sina åtaganden med för ändamålet lämplig, kvalificerad och kompetent personal och ha den kapacitet som krävs för att utföra Uppdraget enligt Avtalet.
 • Leverantören får ersätta viss personal som avtalats att utföra Uppdraget med annan personal om ersättaren har minst likvärdig kompetens, utförandet av Uppdraget inte påverkas negativt av bytet och kunden skriftligen har godkänt ersättaren.
 • Leverantören svarar själv för kostnader och tidsåtgång för eventuellt byte av personal och för att ny personal ska sätta sig in i Uppdraget.
 • Leverantören ska genast meddela kunden om det enligt Leverantörens uppfattning krävs arbete utöver vad som avtalats eller om det är nödvändigt att ändra de givna instruktionerna för Uppdraget. Eventuella sådana ändringar ska för att vara gällande (förutsatt att de godkänns av kunden) dokumenteras av parterna genom ett undertecknat tillägg till Avtalet.

Svaret på denna förfrågan skall innehålla:

 • Beskrivning av leverantörens verksamhet inom området, inklusive:
  • Beskrivning av leverantörens kompetens och erfarenhet
  • De processer och metoder leverantören tillämpar
  • Organisationens storlek
 • Leverantörens förslag till arbetsgång, aktiviteter och metodik för att stödja kunden i att utveckla framtidens GUI
 • Förslag på sammansättning av team för genomförandet av arbetet enligt leverantörens förslag till arbetsgång, inklusive CV för föreslagna konsulter
 • Två i sammanhanget representativa referenser
 • Prisuppgift (separat bilaga finns att tillgå)

TID FÖR UPPDRAGETS UTFÖRANDE
Leverantörens namngivna konsult ska påbörja Uppdraget enligt överenskommelse under förutsättning att registerslagningen är godkänd, vilket också är en förutsättning under hela Uppdraget. Därefter löper Uppdraget enligt överenskommelse, kunden har därefter rätt att förlänga avtalet.


Anbudet ska vara inlämnat till Nikita senast: 20/7
Svar från kund på anbudet: 10/8
Start/längd av uppdraget:  1 September 2020 – 1 Juni 2021 med option på förlängning.
Ort: Stockholm

Kontakt

Är detta uppdrag för dig?

Skicka ansökan