Nikita 6

Konsultteam för att införa ett sk. processoritenterat arbetssätt

Bakgrund

Vår kund är i behov av IT-konsultstöd för att införa ett sk. processoritenterat arbetssätt.

Målbilden och de övergripande processerna finns beskrivna.
Det förberedande arbetet startade februari 2020 och hela projeketet med processoritenterat arbetssätt beräknas vara etablerat februari 2022.


Krav på erbjudna konsulter

I enlighet med ramavtalet ska erbjuden konsult uppfylla följande grundkrav:

  • kunna tala och skriva svenska språket flytande
  • ha social förmåga och ha lätt för att samarbeta med olika yrkesgrupper
  • använda distansöverbryggande teknik om kommunen så begär i syfte att minska antalet resor

Anbudsgivare ska erbjuda minst fyra deltagande konsulter. Antalet resurser kan komma att utökas vid behov. Uppdraget är komplext och kräver bred och djup kompetens. Genomförandet ska ske i team där det är viktigt att samtliga resurser är samspelta. Uppdragstagaren ska kunna offerera fyra konsulter som tillsammans (gemensamt) ska uppfylla alla nedan ställda krav:

  1. Teamet ska ha projektledarfunktion. Teamet ska därför ha god erfarenhet av projektledning inom offentlig fastighetsverksamhet.
  2. I uppdraget ingår att utveckla processer vilket ställer krav på god förståelse för bostads- och fastighetsförvaltande verksamhet, inom exempelvis lokalförsörjning, förvaltning, inköp och ekonomi. Teamet ska därför ha erfarenhet av att ha genomfört processutveckling i offentlig fastighetsverksamhet.
  3. I uppdraget ingår anpassning av fastighetssystem utifrån bolagens verksamhetsprocesser. Teamet ska därför ha erfarenhet av att ha infört fastighetssystem i offentlig fastighetsverksamhet.
  4. Uppdraget innefattar statusinventering. Teamet ska föreslå och tillhandahålla metod och modell för statusinventering för bolagens fastigheter. Teamet ska därför ha erfarenhet av att tillhandahålla metod och modell för statusinventering i offentliga fastighetsbolag.
  5. I uppdraget ingår att se över bolagens organisation utifrån processer och arbetssätt. Teamet ska därför ha erfarenhet av att ha arbetat med organisationsöversyn i en offentlig fastighetsorganisation. Erfarenheten ska vara på nivån ledande befattning (som konsult eller anställd) i en offentlig fastighetsorganisation under totalt minst 10 år.

 

Som bevis för att samtliga krav uppfylls ska CV för varje erbjuden konsult bifogas, varav tydligt framgår att kraven uppfylls (dvs. minst fyra CV ska lämnas in).

Som bevis för att teamet uppfyller samtliga ovan ställda krav, ska anbudsgivare dessutom ange minst fem (5) referensuppdrag som visar att teamet uppfyller de angivna kraven. Referensuppdragen ska ha utförts inom de senaste fem åren.

Alla angivna referensuppdrag ska vara inom offentliga fastighetsverksamheter.

Uppgift om uppdragsgivare, en kort beskrivning av referensuppdraget (inklusive omfattning och tidpunkt) samt kontaktperson med telefonnummer och e-postadress ska framgå av avropssvaret.

Referenten ska vara vidtalad och ska kunna verifiera att referensuppdraget har utförts enligt beskrivningen och med gott resultat.

Inlämnade CV och angivna referensuppdrag ingår i utvärderingen, se nedan, och beställaren har därför rätt att kontakta såväl referenterna som erbjuden konsult för att erhålla ytterligare uppgifter om uppdraget i syfte att kunna utvärdera referensuppdragets relevans.

Den uppdragsansvariga erbjudna konsulten ska vara tillgänglig för skype-intervju under perioden 2020-06-08 – 2020-06-18.

Kontaktuppgifter till erbjuden uppdragsansvarig konsult ska anges i avropssvaret således att beställaren kan träffa avtal om intervju och/eller ställa frågor rörande referensuppdragen.


Start: 2020-08-15
Längd: 2022-03-15
Omfattning: Efter en bedömning ska teamet under avtalstiden ha en kapacitet motsvarande 3000 timmar men det är ingen omfattning som garanteras.
Ort: Uppdraget ska huvudsakligen utföras på plats i Strängnäs. Överenskommelse kan dock träffas med kundens projektledare om att visst arbete kan utföras på annan plats.

 

Kontakt

Är detta uppdrag för dig?

Skicka ansökan