Nikita 6

Näringslivsutredning Förstudie

Syftet
Rapporten syftar till att ge en  sammanhållen bild av näringslivet i Upplands Väsby nu och i framtiden, vilka branscher som är starkast och vilka utvecklingstendenser som finns gällande dessa branscher, hur näringslivet i kommunen har utvecklats över tid samt en analys av vad man kan vänta sig av framtiden inom kommunen. Rapporten ska också ge förslag till vad kommunen bör satsa på i framtiden för att utveckla näringslivet i Upplands Väsby enligt de mål och den riktning som anges i näringslivsstrategi för Upplands Väsby kommun 2021-2025 samt den bakgrund och de förutsättningar som beskrivs i dokumentet Ett Växande Väsby, Etablerings- och tillväxtplan till 2025.

Kartläggningen av utbud och efterfrågan ska ge en kommungemensam uppfattning om förutsättningarna och behoven inför ett fortsatt arbete med att forma målbilder, verktyg och strategier för att verka framgångsrikt i kommunens försörjning av mark och lokaler till näringslivet.


Metod

 • Anbudet ska innehålla de tänkta metoder för att uppfylla utredningens syfte och mål. Val av metoder ska ske i samråd med kommunen.
 • Kommunen önskar att konsulten intervjuare ett antal företagare om förutsättningar att bedriva företag i Väsby och ge förslag på vilka åtgärder kommunen bör genomföra för att möta efterfrågan. Vidare ska konsulten intervjua 2- 3 politiker och tjänsteman.
 • De befintliga kunskaper som står under punkt 5 ska vara en utgångspunkt och ett underlag till utredningen.

Avgränsning i utredningen

 • Tidsmässigt
  Utredningen ska vara färdigställd, granskad, godkänd och fakturerad senast 2021-12-30
 • Geografiskt
  Utredningen ska omfatta hela Upplands Väsby kommun.

Rapporten ska innehålla

 • Nulägesbeskrivning av näringslivet i kommunen
 • Kartlägga dagens utbud: en Utbuds- och efterfrågeanalys avseende mark och lokaler för näringslivet med utgångspunkt i nedan exempelfrågor.
 • Vilka typer av förfrågningar som har kommit (information finns hos kommunen för senaste åren)
 • Vilka typer av branscher som vill etablera sig i kommunen?
 • Vad är det för markarealer och läge på dessaoch storlek på lokaler som efterfrågas?
 • Vad är kommunens målbild? Vilka typer av verksamheter vill kommunen ha?
 • Vad är det för lokaler och mark som efterfrågas av de aktörer som kommunen vill ha i Upplands Väsby?
 • Vilka markarealer och lokaltyper behöver de aktörer som kommunen vill ha?
 • Identifiera företag i Upplands Väsby som har möjlighet och vilja att utvecklas.
 • Identifiera branscher som har möjlighet att utvecklas i Upplands Väsby och etablera sig i Upplands Väsby
 • Se framtida potential
 • Utvecklingen kring Upplands Väsby station samt centrum
  • Väsby entré
  • Fyrklövern
  • Optimus
  • Skanskas mark
 • Möjligheten att utveckla området kring Löwenströmska sjukhuset
 • Möjligheten att utveckla verksamheter i stadsmiljö, längs med E4
  • Glädjen
  • Bredden
  • Älvsundadalen
  • Johanneslund
 • Särskilda verksamhetsområden enligt Översiktsplan för Upplands Väsby kommun 2018
  • Söderby
  • Vällsta
  • Verksamhetsområde i öst
  • Brunnby Mosse
 • Nya tågtrafikens påverkan på Väsbys attraktivitet utifrån näringslivs synpunkt (15 minuter trafik från stan år 2024-2025)
 • Förslag till vad kommunen bör satsa på i framtiden för att utveckla näringslivet
 • Utveckling över tid
 • Efterfrågan förändras väldigt fort med tid. På vilket sätt kan näringslivet komma att förändras med utgångspunkt i de stora förändringar som sker i kommunens fysiska planering just nu
 • Sammanfattande analys och slutsatser

Utgångspunkter för utredningen

 • Väsby Stad 2040, Översiktsplan för Upplands Väsby kommun 2018
 • Näringslivsstrategi för Upplands Väsby kommun 2021-2025
 • Handlingsplan för näringslivsutvecklingsarbetet 2021-2025
 • Ett Växande Väsby, Etablerings- och tillväxtplan till 2025
 • Näringslivsanalys – Upplands Väsby kommun – 2020
 • Gestaltningsprogram för E4:an i Upplands Väsby – 2009

Option

 • Ta fram en karta som pekar ut lämpliga platser utifrån genomförd analys och slutsatser som på ett översiktligt plan pekar ut platser för nya verksamheter samt nuvarande och framtida potentiella kluster.

Start: 12 november
Längd: 2 månader

Kontakt

Är detta uppdrag för dig?

Skicka ansökan