Nikita 6

NIS konsult

NIS-direktivet ställer krav på säkerhet i nätverk och informationssystem. Reglerna omfattar leverantörer av samhällsviktiga tjänster och vissa digitala tjänster. Halmstads kommun omfattas genom att vissa förvaltningar och bolag är leverantörer av samhällsviktiga tjänster.

Genom att vårt kunds IT-verksamhet i flera fall är IT-avdelning åt kommunens leverantörer av samhällsviktiga tjänster omfattas av den verksamheten.

I Sverige har flera tillsynsmyndigheter tagit fram sektorsspecifika föreskrifter och/eller allmänna råd om riskanalys och säkerhetsåtgärder för nätverk och informationssystem.

IT-verksamheten behöver hjälp med att göra en GAP-analys utifrån kraven i NIS samt eventuella föreskrifter och IT-verksamhetens leverans.

Syftet med uppdraget är att hitta de eventuella tillkortakommanden som finns idag avseende uppfyllnaden av NIS-lagstiftningen, samt eventuella sektorspecifika föreskrifter, för att skyndsamt kunna åtgärda eventuella brister.

Resultatet ska presenteras i en rapport, där det tydligt framgår vilka brister som finns, och förslag på åtgärder. Man kan välja att se det som en NIS-revision, men här är syftet i huvudsak att föreslå  åtgärder som gör att lagstiftningen uppfylls utifrån IT-verksamhetens uppdrag och tjänster. Med andra ord så är inte huvuduppgiften att hitta brister i övergripande styrning.


Krav
– Flerårig dokumenterad erfarenhet av liknande arbete och verktyg. Exempel på uppdrag.


start: september
Längd: 1-2 månader

Kontakt

Är detta uppdrag för dig?

Skicka ansökan