Riskhanteringsexpert med fokus på DORA och IT-risker – STÄNGD (Stängd)

Vi söker för vår kund en riskhanteringsexpert för att medverka i införandeprojekt DORA inom områdena riskhantering, incidenthantering och tredjepartsrisk.

Kontaktytor runt rollen:

 • CISO
 • IT-säkerhet
 • Risk (inkl informationssäkerhetsansvarig, funktionen för operativa risker, dataskyddsombud)
 • Inköp
 • Compliance
 • Verksamhetsansvariga (chefer eller annan roll med verksamhetsansvar)
 • Juridik
 • Övriga roller/funktioner som hanterar företagsrisker, IT-risker och compliance.

Arbetsuppgifter

 • Stötta vid framtagning av styrande dokumentation inom riskhantering, incidenthantering och tredjepartsrisk med fokus på IT-risker.
 • Stötta vid utformning och implementation av riskhanteringsprocess samt incidentprocess avseende informationssäkerhet, bolagsövergripande.
 • Systematisera arbetet med att identifiera, analysera, hantera och rapportera informationssäkerhetsrisker på alla nivåer i organisationen.
 • Ge riktning och stöttning vid framtagande, implementation och kommunikation av styrande dokument avseende informationssäkehetsrisk.
 • Bistå med kunskapsöverföring kring Riskhantering, incidenthantering och hantering av tredjepartsrisk

Kvalifikationer

 • Kunskap / erfarenhet av att genomföra riskanalyser för IT-risker.
 • Kunskap /erfarenhet av att bereda och implementera styr- och ledningssystem inom informations- och IT-säkerhet.
 • Erfarenhet av att skriva styrdokument på området och god förståelse för hur företagsstyrning fungerar på en övergripande nivå (från styrelse till rutinbeskrivningar).
 • Kunskap, erfarenhet och förmåga kopplat till relevanta standarder, ramverk och branschspecifika compliance-krav, ex. ISO27001/ISO27002, NIST CSF, EIOPA Guidelines on ICT, DORA etc.
 • Förmåga att kunna stötta och driva på arbetet med implementeringen av ovan nämnda styrdokument.
 • Strukturerad och metodisk.
 • God samarbetsförmåga

Meriterande

 • Erfarenhet av att läsa regelverk och göra bolagsanpassade regelverkstolkningar i bolagets styrning.
 • Erfarenhet av arbete med IS27001 eller andra ramverk och standarder för ISMS
 • Projektledarförmåga – erfarenhet av att arbeta och driva uppgifter självständigt.
 • Erfarenhet av leverantörsuppföljning och tredjeparts risk.

Specifika kompetenser

 • Informationssäkerhet
 • Riskhantering IT-risk
 • Levernatörshantering

Omfattning: 50%
Start: Asap
Längd: Till 2024-03-01med option på färlängning
Ort: Stockholm (delvis distans)

Kontakt

Är detta uppdrag för dig?

Skicka ansökan