Nikita 6

Senior Teknisk Projektledare (inom masterdata)

Som exklusiv ramavtalsleverantör till Halmstad Kommun söker vi nu efter en Teknisk projektledare (inom masterdata).

Bakgrund
Kommunen saknar idag ett koncerngemensamt arbetssätt för masterdata. Under hösten 2020 gjordes en förstudie kring masterdata i kommunen som bl.a. resulterade i ett programdirektiv för det fortsatta masterdataarbetet. I förstudien identifierades de områden av data där det finns störst utvecklingsbehov samt ett behov av gemensamma processer och rutiner för arbetet med masterdata. Vi har nu fått beviljat medel för vidare utveckling och söker därför konsultstöd för att genomföra detta arbete.

Syfte
Syftet med uppdraget är att inom utvalda områden av data göra en djupare inventering, ta fram ett börläge och en gap-analys mellan dessa samt genomföra de förändringar som krävs för att nå börläget. I uppdraget ingår också att ta fram förslag på kommungemensamma processer och styrdokument inom masterdata.

Effektmål
En genomtänkt och samordnad hantering av (initialt) person- och organisationsuppgifter
Ett gemensamt arbetssätt för arbete med masterdata

Kravspecifikation
Avropet omfattar följande konsultbehov
Teknisk projektledare (inom masterdata)

Efterfrågad kompetensnivå
Nivå 4

Tidsplan
Omfattning: cirka 50%
Leverantör ska kunna påbörja arbetet senast: Snarast
Uppdraget ska vara dellevererat ☒ / slutfört ☐ senast: 2021-12-31
Option på förlängning under 2022 när finansiering för den perioden är säkerställd.

Kontakt

Är detta uppdrag för dig?

Skicka ansökan